Rachunki

  • Konto osobiste - ROR (Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy) jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi poprzez dokonywanie różnych operacji bankowych.
  • Rachunek oszczędnościowy EKO BS może być otwierany dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz posiadaczy rachunków rozliczeniowych prowadzących działalność rolniczą. Przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych z możliwością dokonywania niektórych czynności bankowych
  • Skarbonka to korzystnie oprocentowany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla dzieci i młodzieży do 18 lat.
  • Pakiet Junior jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym dla młodzieży w wieku 18-24 lata.
  • Pracownicze Kasy Zapomogowo–Pożyczkowe (PKZP) są organizacjami o charakterze społecznym, ich celem jest udzielanie członkom pomocy finansowej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w razie zdarzeń losowych. W  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki przeznaczone dla PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.
  • Rada Rodziców jest rodzajem organu szkolnego, nieposiadający osobowości prawnej, który reprezentują rodzice uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Na koncie Rady Rodziców gromadzone są środki pieniężne pochodzące z różnych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły. W Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki przeznaczone dla PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.
  • Rachunek SKO – to rachunek, z którego mogą korzystać szkoły posiadające Szkolną Kasę Oszczędności. Gromadzone są na nim środki zebrane od uczniów w ramach dobrowolnej nauki oszczędzania. Rachunek taki może być potwierdzony książeczką, będącą do dyspozycji Opiekuna SKO. W Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki przeznaczone dla SKO prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.
  • Rachunek A’vista jest rachunkiem oszczędnościowym przeznaczonym do gromadzenia środków pieniężnych         i niewykorzystywania do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można na niego w każdym czasie wpłacać bezprowizyjnie gotówkę, jak też wypłacać na każde żądanie.