EKO BS

 • Rachunek oszczędnościowy EKO BS może być otwierany dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz posiadaczy rachunków rozliczeniowych prowadzących działalność rolniczą. Przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych z możliwością dokonywania niektórych czynności bankowych takich jak:

  • bezpłatne dokonywanie wpłat uzupełniających
  • możliwość wypłaty środków*
  • wykonywanie przelewów*
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  Środki zgromadzone na rachunku EKO BS oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

  Odsetki naliczone od zgromadzonych środków na rachunku dopisywane są do kapitału  w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego   w Janowie Lubelskim".

  *wykonanie przelewu z rachunku oraz wypłata środków z rachunku: zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego             w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

 • 1. Jakie wymagania należy spełnić aby otworzyć rachunek oszczędnościowy EKO BS?
  Należy być właścicielem rachunku ROR lub właścicielem rachunku rolniczego. Wystarczy jeden dokument tożsamości. Może nim być dowód osobisty lub paszport w przypadku rezydentów, paszport zagraniczny lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza krajem - w przypadku nierezydentów.

  2. Czy po wypłacie środków tracę odsetki?
  Nie. Odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca od ilości środków zgromadzonych na rachunku. W zależności od wysokości salda, może się zmienić wysokość oprocentowania rachunku.