Zapis na wypadek śmierci

Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może dokonać do wysokości 146 597,60 zł w Banku Spółdzielczym właściwym dla miejsca zamieszkania.