Lokaty

Rachunek lokaty terminowej jest przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych w określonym przez posiadacza rachunku czasie i na określonych w umowie warunkach. Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić dowolną liczbę lokat terminowych.

Bank oferuje klientom dwa rodzaje lokat:

1. lokatę terminową standardową w złotych:

 • otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku
 • bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym (do 3 miesięcy)lub zmiennym oprocentowaniu na okres od 1 miesiąca do 60 miesięcy
 • wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej
 • odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku
 • w okresie umownym przechowywania środków pieniężnych na lokacie terminowej posiadacz rachunku nie może dokonywać wpłat uzupełniających ani częściowych wypłat
 • po upływie okresy umownego bank automatycznie odnawia lokatę terminową standardową na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja

2. lokatę niestandardową MIG w złotych:

 • bank otwiera i prowadzi lokaty krótkoterminowe MIG w złotych wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku
 • typ oprocentowania - stałe
 • lokaty krótkoterminowe MIG otwierane są na okresy umowne od 2 do 31 dni, na dowolną liczbę dni
 • środki pieniężne znajdujące się na lokatach krótkoterminowych MIG oprocentowane są według stałej stopy procentowej z uwzględnieniem WIBID 1M
 • każda wypłata środków z lokat krótkoterminowych MIG w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie
 • lokaty krótkoterminowe MIG nie podlegają odnowieniu po upływie okresu umownego – po upływie okresu umownego środki zgromadzone na lokacie niestandardowej wraz z naliczonymi odsetkami będą przekazane na wskazany przez klienta rachunek