Skip to main content
  • Nota prawna

Nota prawna

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim (dalej zwany "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.Bank dokłada  starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym  były  aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (15 872 0415) lub z pracownikiem jednego z oddziałów Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI

Z dniem 1 marca 2002 r. przy Związku Banków Polskich rozpoczął swoją działalność Bankowy Arbitraż Konsumencki. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami - klientami banków a bankami w zakresie czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumentów.

a)  Skargi składać mogą wyłącznie konsumenci, czyli osoby fizyczne zawierające umowę z bankiem w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

b)  Arbiter bankowy rozpatruje sprawy mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000zł.  powstałe  po dniu 1 lipca 2001r., przy czym do wartości sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość.

c)  Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym nie mogą być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczące książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych. Natomiast Arbiter bankowy zwraca wniosek, gdy treść wniosku jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona lub rozpoznanie sprawy  wymagałoby przeprowadzenia  postępowania  dowodowego z udziałem  świadków i biegłych, co w ocenie Arbitra bankowego jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym.