Kredyty

1.  Bank udziela kredytów Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST), które:

 • posiadają zdolność kredytową
 • zaplanowały w budżecie zaciągnięcie kredytu jako dodatkowego źródła finansowania wydatków lub spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • posiadają opinię RIO o możliwości spłaty kredytu oraz uchwałę organu stanowiącego JST w sprawie zaciągnięcia kredytu, przy czym - opinia RIO nie jest wymagana przy udzielaniu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST

2. Bank może udzielić kredytu JST nieposiadającym zdolności kredytowej, pod warunkiem:

 • ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, zaakceptowanego przez Bank
 • przedstawienia, niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu, programu naprawy budżetu, którego realizacja zapewni - według Banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie

3.  Bank udziela kredytów:

 • w rachunku bieżącym
 • w rachunku kredytowym

4.  JST mogą zaciągać kredyty na: 

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego JST na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych określają zapisy SIWZ lub wyjaśnienie do SIWZ.