Skip to main content
 • Historia banku

Historia banku

Janów Lubelski do odzyskania niepodległości w 1918 roku znajdował się na terenie zaboru rosyjskiego. Ruch spółdzielczy na tym terenie rozpoczął się znacznie później, niż na terenach pozostałych dwóch zaborów.
Jednym z najstarszych dokumentów jest dokument z lutego 1902 roku, zawierający sprawozdanie z działalności członkowskiej oraz kredytowej za styczeń 1901 roku Z Janowskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. Poszukiwania w archiwach nie pozwoliły na precyzyjne określenie daty powstania Towarzystwa. Z innego dokumentu wynika, że statut Towarzystwa został zatwierdzony przez ministra finansów w dniu 25 kwietnia 1900 roku. Dalsze poszukiwania śladów działalności Towarzystwa, zwłaszcza po 1910 roku nie przyniosły efektów. Można zatem wyciągnąć wniosek o zaprzestaniu działalności w latach I wojny światowej i po jej zakończeniu.

W 1922 roku pożar zniszczył prawie połowę ówczesnej zabudowy miasta Janowa. Jednak w roku 1922 powstała w Janowie pierwsza spółdzielnia spożywców, skupiająca 76 członków. Również w 1922 roku z inicjatywy Żydów mieszkających w Janowie Lubelskim powstała kasa spółdzielcza pod nazwą „Współdzielnia Kredytowa”, następnie w 1924 roku „Bank Kupiecko-Rzemieślniczy”, a w 1925 roku „Bank Ludowy”.

Na podstawie istniejących dokumentów przyjmuje się, iż początkiem działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim jest data 1926 roku, kiedy Pan Dembiński, były dyrektor gimnazjum zorganizował spółdzielnię kredytową o nazwie: „Kasa Polska-spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością”. Statut kasy został zarejestrowany w czerwcu 1927 roku. Udział członkowski wynosił 50 zł, z pięciokrotną działalnością członków.

Kasa działała nieprzerwanie do września 1939 roku. Następnie po rozpoczęciu niemieckiej okupacji przerwała działalność. Działalność kasy została wznowiona w styczniu 1940 roku na polecenie niemieckiego zarządcy Janowa Lubelskiego. Niestety brak z tego okresu dokumentów o bieżącej działalności kasy.

Dokumentem poszlakowym, świadczącym o działalności kasy w okresie okupacji jest dokument z dnia 30 września 1944 roku, mówiący o przekształceniu w październiku i listopadzie 1944 roku kasy spółdzielczej na Bank Spółdzielczy i powołaniu pana Dominika Króla na prezesa tego banku.

Lata od 1944:

 1. W dniu 29 czerwca połączenie Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z Kasą Stefczyka w Chrzanowie i zmiana nazwy na "Gminna Kasa Spółdzielcza w Janowie Lubelskim" z terenem działania gmin Janów Lubelski, Kawęczyn, Chrzanów i Batorz.
 2. W dniu 14 czerwca 1953 roku utworzenie Gminnych kas spółdzielczych w Chrzanowie i Batorzu, w związku z tym Gminna Kasa Spółdzielcza w Janowie ograniczyła teren działania do gmin Janów i Kawęczyn.
 3. W dniu 8 lipca 1956 roku zmiana nazwy – nowa nazwa: „Kasa Spółdzielcza” – teren działania: Biała, Kawęczyn, Krzemień, Godziszów, Janów, utworzenie punktu kasowego w Dzwoli.
 4. Od 1 czerwca 1958 roku obowiązkowa przynależność do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.
 5. W dniu 31 maja 1959 roku zmiana nazwy – nowa nazwa: „Bank Spółdzielczy” oraz rozszerzenie działalności o Kocudzę i Momoty Górne.
 6. W 1965 roku otwarcie punktu kasowego w Godziszowie.
 7. W 1989 roku powstanie oddziałów w Dzwoli i Godziszowie.
 8. W kwietniu 1994 roku przejęcie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, przystąpienie do Zrzeszenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu. Teren działania obejmował: miasto i gmina Janów Lubelski oraz gminy: Dzwola, Godziszów i Chrzanów.
 9. W latach 1995-1997 realizacja programu naprawczego, związanego z przejęciem Banku Spółdzielczego w Chrzanowie (przejęcie strat banku).
 10. Listopad 1998 roku - uchwały Zebrań Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w Janowie Lubelskim o połączeniu z dniem 1 stycznia 1999 roku oraz o zmianie nazwy – nowa nazwa „Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim”.
 11. Luty 2000 roku - utworzenie Filii w Polichnie, powiat kraśnicki.
 12. 2003 rok - utworzenie Filii w Zdziłowicach, gmina Godziszów.
 13. Maj 2010 rok - utworzenie Filii w Kocudzy, gmina Dzwola
 14. 31.12.2015r. - Przystąpienie do Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 15.  Kwiecień 2016 roku - przywrócenie starej nazwy  "Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim"

Bank samodzielnie w 2006 roku osiągnął pułap funduszy własnych powyżej 1 miliona euro. Na koniec 2007 roku członkami banku było ponad 5300 osób, a udział członkowski wynosi 100 zł. Od 2002 roku bank jest akcjonariuszem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, powstałego w wyniku przyłączenia się przez Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. 6 innych banków regionalnych i zrzeszających (Bank Unii Gospodarczej, Warmińsko-Mazurki Bank Regionalny, Małopolski Bank Regionalny, Lubelski Bank Regionalny, Rzeszowski Bank Regionalny, Dolnośląski Bank Regionalny).

Obecnie obszarem działania Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim jest całe województwo lubelskie oraz dodatkowo następujące powiaty: stalowowolski i niżański w województwie podkarpackim. Oznacza to, że nasz bank w zakresie działalności kredytowej ustawowo może obsługiwać jedynie tych klientów, którzy zamieszkują lub mają siedzibę działalności na powyżej wymienionym terenie.