Lokaty

Terminowa Lokata Oszczędnościowa Standardowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem.

 • zakładana jest przez osoby fizyczne, a otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na rachunku
 • bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych na okres od 1 miesiąca do 60 miesięcy
 • wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej
 • odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku
 • posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie

Lokata może mieć charakter:

 • odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowy i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego
 • nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowy

W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:

 • nie przyjmuje wpłat uzupełniających
 • nie dokonuje częściowych wypłat

Korzyści dla Klienta:

 • środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk
 • w przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.