Skarbonka

Skarbonka

 • Szczegóły oferty

  Skarbonka to korzystnie oprocentowany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

  Skarbonka umożliwia:

  • otwarcie rachunku bez opłat
  • brak opłaty za prowadzenie rachunku
  • przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bankowym
  • otrzymywanie na konto wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. kieszonkowe, stypendia, renta ZUS, wynagrodzenie za płacę sezonową itp.
  • możliwość wydania karty płatniczej do rachunku (po ukończeniu przez posiadacza rachunku 13 roku życia)
  • dostęp do informacji o stanie środków na rachunku za pośrednictwem komunikatu SMS
  • brak opłaty za wpłaty gotówkowe
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej EBO (po ukończeniu przez posiadacza rachunku 13 roku życia)

  Środki zgromadzone na rachunku Skarbonka oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym  w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.
 • Informacje dodatkowe

  1.Kto może być właścicielem rachunku Skarbonka?
  Rachunek jest zakładany imiennie dla osoby małoletniej, ale umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy.

  Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny, a umowę podpisuje małoletni wraz z przedstawicielem ustawowym.

  2.Kto może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku?
  Do momentu ukończenia przez małoletniego 13-go roku życia, tylko przedstawiciel ustawowy ma prawo dysponować rachunkiem i środkami na nim zgromadzonymi. Właściciel rachunku prawo do dysponowania środkami nabywa od momentu ukończenia 13 roku życia.

  Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej:
  Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nieprzekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłaty nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. W 2021 roku kwota ta wynosiła 5888,80 zł.

  3.Co się dzieje z rachunkiem po ukończeniu przez właściciela 18-go roku życia?
  Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią, rachunek przekształcany jest w rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Junior. Klient powinien  niezwłocznie zgłosić się do banku i przedłożyć dokument tożsamości.