Rada rodziców

 • Rada Rodziców jest rodzajem organu szkolnego, nieposiadający osobowości prawnej, który reprezentują rodzice uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Na koncie Rady Rodziców gromadzone są środki pieniężne pochodzące z różnych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły. W  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki przeznaczone dla PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.

  W ramach umowy o prowadzenie rachunku Rady Rodziców bank oferuje:

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • możliwość korzystania z czeków
  • wykonywanie przelewów*
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
  • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej EBO

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  *opłata w zależności od wyboru wariantu zgodnie z ,,Taryfą oplat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim''

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

 • 1.Jakie dokumenty musi przedłożyć klient w celu otwarcia rachunku Rady Rodziców?

  • Statut szkoły
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Protokół z wyboru osoby przewodniczącej
  • Protokół z przekazania funkcji skarbnika
  • Pełnomocnictwa dla konkretnych osób do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w jej imieniu·