A'vista

A'vista

 • Szczegóły oferty

  Rachunek A’vista jest rachunkiem oszczędnościowym przeznaczonym do gromadzenia środków pieniężnych                                 i niewykorzystywania do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  W ramach umowy o prowadzenie rachunku A’vista bank oferuje:

  • możliwość korzystania z czeków
  • wykonywanie przelewów
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
  • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej i mobilnej EBO

  Środki zgromadzone na rachunku A’vista oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec roku.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.
 • Informacje dodatkowe

  1. Jakie dokumenty są potrzebne aby otworzyć rachunek A’vista w BS w Janowie Lubelskim?
  Wystarczy jeden dokument tożsamości. Może nim być dowód osobisty lub paszport w przypadku rezydentów, paszport zagraniczny lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza krajem - w przypadku nierezydentów.