SKO

 • Rachunek SKO – to rachunek, z którego mogą korzystać szkoły posiadające Szkolną Kasę Oszczędności. Gromadzone sa na nim środki zebrane od uczniów w ramach dobrowolnej nauki oszczędzania. Rachunek taki może być potwierdzony książeczką, będącą do dyspozycji Opiekuna SKO. W Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki  SKO prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.

  W ramach umowy o prowadzenie rachunku SKO bank oferuje:

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • możliwość korzystania z czeków
  • wykonywanie przelewów
  • brak opłaty za prowadzenie rachunku
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • realizacja polecenia zapłaty
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

 • 1.Jakie dokumenty musi przedłożyć klient w celu otwarcia rachunku SKO?

  • Statut szkoły/placówki
  • Zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeżeli posiada status podatnika
  • Pełnomocnictwa dla konkretnych osób do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w jej imieniu
  • Uchwałę prezydium w sprawie założenia rachunku bankowego

  2.Jakie korzyści płyną z otwarcia rachunku SKO?
  Poprzez udział w SKO uczniowie:

  • wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania
  • zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
  • uczą się zarządzania finansami osobistymi
  • nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych