Przenoszenie rachunku

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim (zwany dalej: „Bankiem”) umożliwia przenoszenie rachunków płatniczych między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 59ii i nast. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.). Bank, na podstawie upoważnienia i wniosku podpisanego zgodnie z wzorem podpisu złożonym w dotychczasowym banku, przenosi w imieniu Klienta dotychczasowy rachunek płatniczy ze ,,starego banku’’ do ,,nowego banku’’. Warunkiem przeniesienia rachunku jest otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w nowym Banku. Przenoszeniu mogą podlegać także usługi płatnicze związane z rachunkiem tj. przeniesienia zleceń stałych, poleceń zapłaty, limitu w rachunku, jak również przeniesienie salda. O zmianie numeru rachunku Bank poinformuje pracodawcę, ZUS, Urząd Skarbowy, a w razie potrzeby także inne wskazane przez Państwa instytucje. Usługa przeniesienia rachunku płatniczego dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych.

Wykaz obowiązujących dokumentów: