PKZP

 • Pracownicze Kasy Zapomogowo–Pożyczkowe (PKZP) są organizacjami o charakterze społecznym, ich celem jest udzielanie członkom pomocy finansowej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w razie zdarzeń losowych. W  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim rachunki przeznaczone dla PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.

  W ramach umowy o prowadzenie rachunku PKZP bank oferuje:

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • możliwość korzystania z czeków
  • wykonywanie przelewów*
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
  • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej EBO

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym  w Janowie Lubelskim".

  * opłata w zależności od wyboru wariantu zgodnie z ,, Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim''.

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

 • 1.Jakie dokumenty musi przedłożyć klient w celu otwarcia rachunku PKZP?

  • Statut szkoły/placówki
  • Zawiadomienia o nadaniu numeru NIP, jeżeli posiada status podatnika
  • Pełnomocnictwa dla konkretnych osób do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w jej imieniu
  • Uchwałę prezydium w sprawie założenia rachunku bankowego