ROR

ROR

 • Szczegóły oferty

  Konto osobiste - ROR (Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy) jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi poprzez dokonywanie różnych operacji bankowych. Konto ROR to:

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • bezprowizyjne wpłaty gotówkowe
  • niskie koszty prowadzenia rachunku
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
  • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej Visa Classic Debetowa, Visa PayWave oraz MasterCard         z funkcją zbliżeniową
  • możliwość wydania karty niespersonalizowanej już w momencie założenia rachunku
  • możliwość posiadania naklejki zbliżeniowej do rachunku
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w formie kredytu odnawialnego
  • możliwość otrzymania telefonicznej informacji o  rachunku na hasło
  • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej i mobilnej EBO
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET
  • możliwość korzystania z czeków
  ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny.

  Warunkiem posiadania rachunku ROR jest deklaracja miesięcznych regularnych wpływów np. z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury.

  Środki zgromadzone na rachunku ROR oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od zgromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.
 • Informacje dodatkowe

  1. Jakie dokumenty są potrzebne aby otworzyć rachunek ROR w BS w Janowie Lubelskim? Wystarczy jeden dokument tożsamości. Może nim być dowód osobisty lub paszport w przypadku rezydentów, paszport zagraniczny lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza krajem - w przypadku nierezydentów.

  2. Ile osób może być współposiadaczami rachunku wspólnego?
  Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych, przy czym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy maksymalnie dla dwóch osób fizycznych.

  3. Czy współposiadacz rachunku o większych dochodach ma większe udziały w środkach na rachunku?
  Nie, ponieważ przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego z nich.

  4. W jaki sposób można upoważnić kogoś do rachunku?
  Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza Rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku.

  5. Czy pełnomocnikiem do rachunku może być małoletnie dziecko?
  Nie, ponieważ pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Czy pełnomocnictwo może być udzielone do rachunku wspólnego?
  Posiadacze rachunku wspólnego mogą ustanowić pełnomocnictwo do tego rachunku, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich współposiadaczy łącznie.