Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna przeznaczona na:

 • finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego)
 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym: zakup, remont lub modernizacja sprzętu, zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy
Bank może udzielić kredytu klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:
 • posiada zdolność kredytową
 • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec banku i innych banków czy instytucji finansowych
 • generuje dodatni wynik finansowy lub ponosi krótkoterminową stratę finansową, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy
 • posiada w banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń co najmniej proporcjonalnych do udziału banku w zadłużeniu kredytowym klienta
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS lub KRUS

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości należącej do klienta lub osoby trzeciej
 • przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy)
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów klienta prowadzonych przez bank
 • weksel własny in blanco klienta wraz z deklaracją wekslową

Inne cechy kredytu:

 • kredyt może być udzielany na okres do 15 lat
 • nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli w tym innych banków
 • wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego