Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Cechy kredytu:

  • kredyt jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej
  • kredyt może być udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank
  • udzielany jest na okres do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne maksymalne 36 - miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • kredyt nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

Kredyt może być udzielony klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

  • posiada w banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu
  • posiada dobrą, znaną bankowi sytuację ekonomiczno-finansową
  • posiada zdolność kredytową
  • wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje

Wymagane dokumenty: wniosek kredytowy wraz z kwestionariuszem.