Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego kredytobiorcy.

Kredyt może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in. na:

 • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakupie środków transportu
 • zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
 • zakupie gruntów rolnych
 • budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

Inne cechy kredytu:

 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy
 • realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
 • wypłata środków z kredytu może nastąpić po udokumentowaniu przez kredytobiorcę celowości jego przeznaczenia (np. fakturami, umowami, notatką z inspekcji, itp.), ustawieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w umowie kredytu oraz wniesieniu wymaganego udziału środków własnych
 • kolejne transze kredytu uruchamiane są w terminach określonych w umowie kredytu, zgodnie z harmonogramem postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy, po: udokumentowaniu przez kredytobiorcę zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionego kredytu, wniesieniu wkładu własnego w przypadku angażowania środków własnych proporcjonalnie do uruchamiania transz kredytu

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy
 • kwestionariusz
 • inne dokumenty potwierdzające celowość kredytu