Kredyty mieszkaniowe

 • Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” przeznaczony jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

  • posiada zdolność kredytową
  • posiada stałe źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony lub osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców (w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie, przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania).

  Kredyt jest udzielany na okres do 25 lat, z możliwością ustalenia karencji w spłacie kapitału.

  Kredyt może być wykorzystany na:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym
   a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
   b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego
   a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
   b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej

  Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu w dwu wariantach:

  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
  w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu.
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny przeznaczony jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz :

  • posiada zdolność kredytową
  • posiada stałe źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony lub osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

  Warunki udzielania kredytu:

  • kredyt udzielany jest w polskich złotych
  • okres kredytowania wynosi do 20 lat
  • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy