Skip to main content
 • Kredyty mieszkaniowe

  Kredyty mieszkaniowe

  Przydatne informacje

  Mój Dom

  Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” przeznaczony jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

  • posiada zdolność kredytową
  • posiada stałe źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony lub osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców (w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie, przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania).

  Kredyt jest udzielany na okres do 25 lat, z możliwością ustalenia karencji w spłacie kapitału.

  Kredyt może być wykorzystany na:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym
   a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
   b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego
   a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
   b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej

  Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu w dwu wariantach:

  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
  w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu.
  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny przeznaczony jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz :

  • posiada zdolność kredytową
  • posiada stałe źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony lub osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

  Warunki udzielania kredytu:

  • kredyt udzielany jest w polskich złotych
  • okres kredytowania wynosi do 20 lat
  • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy

  • Wniosek o udzielenie Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego
  • Zaświadaczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający Kredyt mieszkaniowy (kredyt lub pożyczka zabezpieczona hipoteką, przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego  z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

  • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;
  • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS;
  • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. 

  W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z dwóch form pomocy :

  • Wsparcia , które może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 2000 zł miesięcznie.
  • Pożyczki , która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.

  Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia skierowane są do:

  • kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub
  • kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
   o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczyn dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy.

  Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane jeżeli:

  • utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
  • w dniu złożenia Wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku;
  • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • kredyt mieszkaniowy został spłacony.

     Bank odmawia przyznania Wsparcia:

  • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
  • w przypadku powzięcia przez Bank informacji o prowadzonej egzekucji

  z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania;

  • jeżeli jeden z Kredytobiorców uzyskał Wsparcie na zasadach określonych w Ustawie, chyba że Wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego Wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres Wsparcia przyznanego Kredytobiorcom na spłatę Kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy;
  • w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania.

  Wparcie/pożyczka są zwrotne ale nieoprocentowane.

  Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

  W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia należy wypełnić wniosek wydany rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i złożyć go w Oddziale Banku.

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie Wsparcia, Promesy lub Pożyczki na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej wraz z dokumentami do Wniosku;
  • Dokument tożsamości;
  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową  małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe
  • inne dokumenty uzgodnione z Bankiem.

  Wzór wniosku o udzielenie wsparcia:

   

  Informacje na temat Funduszu można uzyskać w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim w  godzinach 7.00-15.00.

  Centrala

  ul. Jana Zamoyskiego 53 A
  23-300 Janów Lubelski

  Biuro Zarządu - 15 8720-415
  fax 15 8725-234
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 7:00 do 15:00

  Bankomat/Wpłatomat

  Oddział w Janowie Lubelskim

  ul. Jana Zamoyskiego 53 A
  23-300 Janów Lubelski

  Dyrektor Oddziału - 15 8723-387
  Obsługa Klienta - 15 8725-225, 15 8725-227, 15 8723-385
  Kasa Nr 1 - 15 8725-230
  Kasa Nr 2 - 15 8725-229

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku
  7:00 - 16:00 

  Wsparcie dla klientów posiadających system bankowości internetowej EBO:
  15 8725-231
  w godzinach 7:00 - 17:00
  15 8725-225, 15 8725-227, 15 8723-385
  w godzinach 7:00 - 16:00

  Punkt Obsługi Klienta - Polichna

  Polichna 115
  23-325 Polichna Druga

  tel. 15 8714-420
  fax 15 8714-608

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 7:00 do 14:00

  Kasa czynna od 7:00 do 14:00.

  Oddział Chrzanów

  Chrzanów 111A
  23-305 Chrzanów Trzeci

  Dyrektor Oddziału - 15 8755-142
  Obsługa Klienta - 15 8755-140
  fax 15 8755-115
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

  Bankomat 24/7

  Oddział Dzwola
  • Dzwola 125A
   23-304 Dzwola

   Dyrektor Oddziału - 15 8752-216
   Obsługa Klienta - 15 8752-206
   fax 15 8752-015
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Godziny otwarcia
   od poniedziałku do piątku.
   7:00 - 15:00 

   Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

   Bankomat 24/7

  Oddział Godziszów

  Godziszów Trzeci 121 A
  23-302 Godziszów Trzeci

  Dyrektor Oddziału - 15 8711-486
  Obsługa Klienta - 15 8711-106
  fax 15 8711-133
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

  Bankomat 24/7

  Oddział Potok Wielki

  Potok WIelki 125
  23-313 Potok Wielki

  Obsługa Klienta - 15 8740205

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.