Rachunek bieżący

Rachunek rozliczeniowy bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Współpraca z Samorządami Lokalnymi to jedno z priorytetowych działań Banku. W indywidualnie dostosowywanej ofercie znaleźć można atrakcyjne rachunki bieżące wraz z rachunkami pomocniczymi, które w połączeniu z bezpieczną obsługą za pomocą systemu internetowego EBO sprawiają, że zarządzanie środkami staje się proste i komfortowe. Atrakcyjne lokaty z indywidualnie negocjowalnym oprocentowaniem to gwarancja bezpiecznych i korzystnych dochodów.

Naszym Klientom zapewniamy:
 • indywidualne podejście do klienta
 • polecenie przelewu
 • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty
 • dokonywanie rozliczeń pieniężnych
 • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej
 • możliwość dopasowania warunków finansowych prowadzenia rachunku i kredytowania do potrzeb Klienta
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • dostęp do rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej i mobilnej EBO
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
 • zaciąganie kredytu w rachunku bieżącym
 • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET

Do otwarcia rachunku rozliczeniowego wymagane są:

 • wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego
 • Statut lub wyciąg ze statutu
 • regulamin organizacyjny gminy, który określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta
 • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST
 • uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzająca umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, którą jest kontrasygnata
  a) oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą
  b) oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd
 • dokument potwierdzający rejestrację danego podmiotu
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru NIP

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji w  Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim" (chyba, że w umowie jest inny zapis)

Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.