Rachunek bieżący

 • Rachunek rozliczeniowy bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

  Posiadaczami rachunku rozliczeniowego mogą być:

  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami
  • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa zagraniczne utworzone przez nierezydentów
  • nierezydenci·
  Naszym Klientom zapewniamy:
  • niskie koszty prowadzenia rachunku
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty
  • dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności
  • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • możliwość dopasowania warunków finansowych prowadzenia rachunku i kredytowania do potrzeb Klienta
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
  • dostęp do rachunku za pomocą Korporacyjnego Rachunku Internetowego KRI
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
  • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET

  Do otwarcia rachunku rozliczeniowego wymagane są:

  • dokumenty określające status prawny Klienta oraz zasady jego reprezentacji
  • nadanie  numeru NIP
  • zawarcie umowy rachunku

  Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym bieżącym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji  w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

 • 1.Kim są nierezydenci?
  Są to:

  • osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą
  • znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów
  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych
  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów państwa, w którym działalność jest wykonywana

  2. W jaki sposób można upoważnić kogoś do rachunku?
  Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza Rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku.

  3. Co to jest Karta Wzorów Podpisów? Karta Wzorów Podpisów jest to dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu, oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana przez posiadacza rachunku), który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez posiadacza rachunku.