Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • bank dopuszcza możliwość karencji w spłacie kredytu, nie może ona jednak przekraczać 6 miesięcy od dnia wypłaty kredytu i dotyczy wyłącznie rat kapitałowych
 • bank stawia do dyspozycji klienta kredyt jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych
 • możliwość spłaty kredytu do 15 lat

Bank może udzielić kredytu klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • posiada zdolność kredytową
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec banku, banków lub innych instytucji finansowych
 • posiada w banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu
 • nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości w stosunku do ZUS

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do klienta lub osoby trzeciej (wpis hipoteki na rzecz banku, wyłącznie na pierwszym miejscu)
 • przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy)
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów klienta prowadzonych przez bank
 • weksel własny in blanco klienta wraz z deklaracją wekslową

Podmiotem zabezpieczenia kredytu może być:

 • nieruchomość mieszkalna
 • nieruchomość komercyjna
 • działka budowlana, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez bank.