Promocja Jesiennej Lokaty

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w zakresie niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, która zawrze umowę Lokaty terminowej na okres 6 lub 12 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem dla lokat założonych w okresie od 15 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Przedmiotem promocji Jesiennej jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na:

  • Lokacie na 6 miesięcy w wysokości 5,00 % (słownie: pięć procent) w skali roku przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lokaty na 6 miesięcy,
  • Lokacie na 12 miesięcy w wysokości 6,00 % (słownie: sześć procent) w skali roku przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lokaty na 12 miesięcy.

Więcej informacji o promocji znajduje się w            regulaminie.