Obszar Prawa Pracy

Aktualizacja na dzień 20.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.


Możliwość zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

Beneficjenci wsparcia: wszyscy pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów z dwóch analogicznych miesięcy rok do roku – o 15%, a w odniesieniu do jednego miesiąca względem poprzedniego miesiąca - o 25%, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustalić warunki przestoju, w którym:

a. pracownikom objętym przestojem zostanie obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50% (nie niżej niż płaca minimalna),
b. obniżony zostanie wymiar czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu (nie niżej niż płaca minimalna),

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkim:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania


Możliwość skorzystania z dofinansowania FGŚP

Beneficjenci wsparcia: wszyscy pracodawcy.

Pracodawca który zawarł zgodnie z powyższym porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy w okresie przestoju może wystąpić o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zgodnie z poniższym:

a. w przypadku pracowników objętych przestojem: dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
b. w przypadku pracowników, którym obniżono wymiar pracy: dofinansowanie w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowania nie dotyczą pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosiło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkim:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-wypelnic-wniosek-o-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-w-okresie-przestoju-ekonomicznego-wyjasniamy-krok-po-kroku


Wsparcie dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorców zgodnie z ustawą regulujacą "Tarczy antykryzysowej" z 31.03.2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 pracowników.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Jego wysokość zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę. I tak, będzie ono mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

- co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; -co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.


Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych,

ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Szczegóły programu pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396


Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Beneficjenci wsparcia: Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Szczegóły programu pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Beneficjenci wsparcia: Osoby samozatrudnione.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Szczegóły programu pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468


Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Beneficjenci wsparcia: Mikroprzedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Pożyczka będzie udzielana przez starostę na podstawie umowy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze rozporządzenia). Jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku zobowiązany jest podać stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeni.