Obszar Prawa Cywilnego

Aktualizacja na dzień 15.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.


Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Beneficjenci wsparcia: Strony umowy najmu, dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni

Przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność gospodarczą w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie mogą prowadzić swojej działalności przysługuje czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania ww. zakazu zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Jednocześnie w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia ww. zakazu przedsiębiorca uprawniony dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu.